Lesson Lists

Fumi Painter

Japanese 

Higashiokasa, Osaka

60   ¥6000

Navarone Feekery

English 

Shimokitazawa

90   ¥5000

nozomi ishii

French 

tokyo

40   ¥50000

Caleb Finley

English 

Musashi Kosugi, Kawasaki

90   ¥6000

Sam Cushing

French 

Kugayama Tokyo

40   ¥10000

Takuma Naruke

English 

Kichijoji

60   ¥6000

Takuma Naruke

Japanese 

Meguro

60   ¥9000

Muscle Matt

Japanese 

Okinawa

40   ¥10000

Tania Perales

English 

tokyo

40   ¥100

Marcus Prewett

French 

Shibuya, Tokyo

90   ¥5000

Justin Edgecombe

French 

Meguro, Tokyo

40   ¥3000

Fluffy Johnson

English 

Yokohama, Kanagawa

60   ¥2000

Seamus Prince

French 

Yokohama, Kanagawa

40   ¥5000

Alastor Fortescue

English 

Meguro, Tokyo

40   ¥2000

Lee Rookwood

Japanese 

Meguro, Tokyo

90   ¥5000

Seamus Prince

French 

Meguro, Tokyo

40   ¥3000

Bartemius Lovegood

French 

Meguro, Tokyo

90   ¥3000

Lee Rookwood

Japanese 

Shibuya, Tokyo

60   ¥5000

Armando

French 

Yokohama, Kanagawa

60   ¥5000

Grawp Doge

French 

Meguro, Tokyo

90   ¥3000

Augustus

French 

Shibuya, Tokyo

40   ¥5000

Grawp Doge

French 

Yokohama, Kanagawa

60   ¥3000

Justin Edgecombe

Japanese 

Shibuya, Tokyo

60   ¥5000

Grawp Doge

English 

Meguro, Tokyo

90   ¥2000

Enid Weasley

French 

Shibuya, Tokyo

40   ¥2000

Bartemius Scamander

Japanese 

Yokohama, Kanagawa

90   ¥5000

Seamus Prince

English 

Yokohama, Kanagawa

90   ¥2000

Muscle Matt

English 

Shibuya, Tokyo

40   ¥2000

Amycus Lockhart

Japanese 

Meguro, Tokyo

40   ¥2000

Muscle Matt

Japanese 

Shibuya, Tokyo

40   ¥5000

Amycus Lockhart

French 

Meguro, Tokyo

40   ¥3000

Lee Weasley

English 

Meguro, Tokyo

60   ¥5000

Augustus

French 

Yokohama, Kanagawa

90   ¥3000

Alastor Fortescue

English 

Yokohama, Kanagawa

90   ¥2000

Amycus Lockhart

French 

Shibuya, Tokyo

40   ¥2000

Sybill

Japanese 

Shibuya, Tokyo

40   ¥5000

Zacharias Pettigrew

Japanese 

Shibuya, Tokyo

40   ¥5000

Bartemius Scamander

Japanese 

Shibuya, Tokyo

60   ¥2000

Crookshanks the

English 

Meguro, Tokyo

90   ¥2000

Muscle Matt

English 

Meguro, Tokyo

40   ¥5000

Fluffy Johnson

French 

Yokohama, Kanagawa

90   ¥2000

Seamus Prince

Japanese 

Meguro, Tokyo

60   ¥5000

Lee Weasley

English 

Shibuya, Tokyo

90   ¥2000

Madam Greyback

English 

Meguro, Tokyo

90   ¥5000

Sybill

French 

Meguro, Tokyo

40   ¥2000

Lee Rookwood

Japanese 

Yokohama, Kanagawa

60   ¥2000

Seamus Prince

English 

Shibuya, Tokyo

90   ¥5000

Marcus Prewett

French 

Shibuya, Tokyo

90   ¥2000

Enid Weasley

English 

Meguro, Tokyo

90   ¥3000

Lee Rookwood

English 

Meguro, Tokyo

60   ¥3000

Grawp Doge

French 

Meguro, Tokyo

90   ¥5000

Sybill

Japanese 

Yokohama, Kanagawa

40   ¥3000

Lee Weasley

French 

Yokohama, Kanagawa

90   ¥2000

Justin Edgecombe

Japanese 

Shibuya, Tokyo

90   ¥2000

Fluffy Johnson

French 

Meguro, Tokyo

60   ¥2000

Sybill

French 

Meguro, Tokyo

40   ¥5000

Justin Edgecombe

French 

Shibuya, Tokyo

40   ¥3000

Armando

English 

Shibuya, Tokyo

40   ¥5000

Alastor Fortescue

Japanese 

Meguro, Tokyo

60   ¥2000